Witamy


Nasze przedszkole oferuje bardzo dobrze wykształconą i doświadczoną kadrę, odpowiednio dobrany program dydaktyczny, edukację poprzez zabawę, przyjazne wnętrze, nowoczesne wyposażenie i nowoczesne pomoce dydaktyczne, własny ogrodzony bezpieczny plac zabaw, wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci.

Naszym celem jest prawidłowe wychowanie i opieka nad dzieckiem. Cele edukacyjne i wychowawcze osiągamy realizując nowoczesny i przyjazny dzieciom program edukacyjny,  zgodny z podstawą programową określoną rozporządzeniem MEN, gwarantując właściwe przygotowanie dzieci do szkoły.

Prowadzimy oddział „0” w którym dzieci 5 i 6-letnie mogą spełnić obowiązek szkolny.

Koncepcja pracy przedszkola
Przedszkole Niepubliczne „Tęczowe Misie”
Ul. Mestwina 14 B
89-620 Chojnice


Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku i jego rodzicom. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci. Stwarzamy warunki wszechstronnego rozwoju wychowanków, ich twórczej aktywności i ciekawości świata poprzez zróżnicowaną ofertę zajęć edukacyjnych. Stosujemy zindywidualizowane działania wychowawcze i dydaktyczne wynikające z potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, dając szansę doświadczania sukcesu każdemu wychowankowi. Zapewniamy życzliwą i partnerską atmosferę opartą na wzajemnym szacunku wszystkich podmiotów społeczności przedszkolnej.

Podejmujemy i wdrażamy działania pedagogiczne, które sprawiają, że dzieci w naszym przedszkolu:
- Czują się bezpiecznie oraz uczą się bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach;
- Poznają podstawowe wartości: dobro, miłość, szacunek, przyjaźń;
- Samodzielnie wykonują czynności związane z samoobsługą, troszczą się o swoje otoczenie, organizują sobie miejsce zabawy i pracy;
- Ustalają i przestrzegają reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej, podejmują próby rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
- Odkrywają świat przyrody, uczą się jej poszanowania, wdrażane są do zdrowego stylu życia;
- Podejmują zabawy, które pozwalają zaspokajać aktywność ruchową, uczą zgodnego współdziałania i wykonywania przydzielonych ról i zadań;
- Wypowiadają się i wyrażają swoje emocje poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
- Poznają losy bohaterów literatury dziecięcej, analizują i oceniają ich zachowania;
- Interesują się czytaniem, liczeniem, pisaniem
- Kulturalnie odnoszą się do rówieśników i dorosłych, akceptują każdego bez względu na jego pochodzenie i wygląd

W procesie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci współpracujemy z rodzicami, wspólnie uzgadniamy i realizujemy kierunki pracy z wychowankami, co sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są zintegrowane i sprzyjają osiąganiu zamierzonych efektów. Rodzice są naszymi partnerami w organizowaniu procesu wychowania i kształcenia dzieci oraz współgospodarzami w kreowaniu rzeczywistości przedszkolnej.

Kadrę pedagogiczna przedszkola tworzy zespół otwarty na potrzeby dzieci, zaangażowany w tworzenie optymalnych warunków rozwoju każdego wychowanka. Nauczyciele permanentnie doskonalą swoje kompetencje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, poszukując nowych i niekonwencjonalnych rozwiązań edukacyjnych.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, podejmuje okolicznościowe inicjatywy, a także korzysta z pomocy osób i instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny

Promuje swoje działania i osiągnięcia w lokalnej społeczności, przybliżając znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka.

Przedszkole w realizacji przyjętych kierunków pracy wykorzystuje:
- Aktywizujące metody uczenia się inspirujące dzieci do podejmowania twórczej aktywności, rozwijania pojęć matematycznych E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, pedagogikę zabawy.
- Atrakcyjną bazę dydaktyczną i bogato wyposażony kąciki tematyczne sprzyjające zaspokajaniu dziecięcej ciekawości, rozwijaniu zainteresowań i zdolności
- Projekty i przedsięwzięcia edukacyjne poszerzające treści podstawy programowej z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz oczekiwań rodziców
- Ciekawe, bezpieczne i estetyczne oraz przyjazne dziecku sale zabaw i pomieszczenia przedszkolne
- Różnorodny i funkcjonalny sprzęt sportowo- rekreacyjny na terenie budynku oraz w ogrodzie przedszkolnym
- Salę do zajęć terapii logopedycznej, zajęć rewalidacyjnych i zajęć dodatkowych


Dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola są dobrze przygotowane do kolejnego etapu życia i edukacji, są gotowe do podejmowania zadań stawianych przez szkołę oraz pozytywnie motywowane do rozpoczęcia nauki.

Misja przedszkola

Dzieci w naszym przedszkolu są dla nas największą wartością, otaczamy je szczególną troską i nie szczędzimy wysiłku, aby w atmosferze spokoju i zrozumienia rozwijały się na miarę swoich indywidualnych możliwości.